Iskolánkról

A fiú polgári iskola létrejötte, működése                                                  képek...

A Jászpolgári Fiúiskola története már akkor elkezdődött, amikor 1921. április 22-én a polgári leányiskola Jászárokszálláson megkapta az úgynevezett "nyilvánossági jogot" a vallás- és közoktatási minisztertől. Talán az első igazgató, Shozenszky Szotér János volt az, aki felvetette az iskola építésének gondolatát. Az építkezés 1923-ban kezdődött a Deák Ferenc utcában.

"1925. szeptember 20-án már csak a padok hiánya gátolta a beköltözést. Még azon az őszön állami támogatással megérkeztek a padok is."

"1925. október 14-én költözhetett be a már három osztályra növekedett iskola."

A fiú polgári iskola tanulóinak egyenviselete volt, s szigorú házirendje. Tantárgyaik a következők voltak: hittan, magyar, német, történelem, földrajz, számtan, mértan, könyvelés, növény- és állattan, ásványtan, természettan, élet- és egészségtan, mezőgazdaságtan, ének, rajz, testgyakorlás. Latin nyelvet rendkívüli tantárgyként heti 3 órában tanultak, amiből tanév végén szóbeli és írásbeli vizsgát tettek.

Az 1945-ös év igen komoly változást hozott a magyar oktatásban, amely erősen érintette a polgári iskolák rendszerét is. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 6650/1945. MI rendelete ugyanis kimondta: "(1) A népiskola I - VIII. és a gimnázium, illetőleg a polgári iskola I - IV. osztályai helyett "általános iskola" elnevezéssel új iskolát kell szervezni." A Deák Ferenc úti Általános Iskola a négy jászárokszállási általános iskola egyikeként működött tovább.

A gimnázium megalakulásának története

Az 1960-as évek demográfiai hulláma, az oktatáspolitikának az az igyekezete, hogy a középiskolái oktatást általánossá tegye és a nagyközség lakóinak igénye együtt eredményezte a gimnázium létrejöttét. A jászárokszállási gimnázium két osztálya 1963-ban kezdte meg működését az akkor még a Deák Ferenc úti Általános Iskolával egy épületben. 1964 szeptemberében a Deák Ferenc úti Általános Iskola elköltözött, s a gimnázium önállóvá vált.

Az első tíz év

A gimnázium életképesnek bizonyult, hiszen a korabeli "demográfiai gimnáziumok" közül ez az egy maradt életben a megyében. Az idők során folyamatosan zajlott a régi épület átalakítása, bővítése. Korszerű tantermek, szakmai kabinetek, tornatermi öltözők, fürdők, központi fűtés, sportudvar jelezték a kedvező változást. A jobb feltételek között emelkedett az oktató-nevelő munka színvonala, hatásfoka is. Ezt egyetemi, főiskolai felvételi eredmények, illetve a tanulmányi versenyek sikerei jelezték. A tanórákon kívül irodalmi színpad, színjátszó szakkör, énekkar, sportkör, népitánc-kör, zenekar is működött a gimnáziumban. Az iskola kisebb létszáma - kb. 150-180 fő - bensőséges, demokratikus szelleme következtében jó hangulat, kiegyensúlyozott, alkotó légkör uralkodott." Családias légkörű iskola" - így jellemezték az idejáró tanulók szülei a gimnáziumot. A nevelőtestület nyitott volt, kereste az újabb, az eredményesebb utat. A tanulók művelődésbeli egyenlőtlenségeit, hátrányait rendszeres budapesti színház- és múzeumlátogatásokkal egyenlítették ki.

1973-ig a gimnáziumnak nem volt neve, illetőleg Gimnázium Jászárokszállás néven tartották nyilván. Az 1973-74-es tanévben kilépett az addigi névtelenségből, és felvette a Solymosi Ignác nevet. A névadó, Solymosi Ignác helyi munkásmozgalmi egyéniség volt a harmincas években. Ezt a nevet 1990-ig viselte az iskola.

A stabilizálódott helyzetű iskolában évenként két osztály indult. A diákság a helyi általános iskolákból és a közvetlen környék kistelepüléseinek iskoláiból toborzódott. A felsőoktatásba történő beiskolázás a 80-as években fokozatosan javult. A fakultációk fokozták a jó felsőfokú beiskolázási eredményeket, de sok tanulót vonzott ide a megyében egyedül itt induló testnevelés fakultáció is. Ez utóbbinak köszönhető az a számos sporteredmény - nem egyszer országos eredmények is -, amit az iskola ettől az időszaktól kezdve elért. A felsőfokú beiskolázás és a sport terén elért sikereket nem "jutalmazta" a fenntartó, a megye. Így mire az oktatás stabilizálódott, addigra a gimnázium épülete, eszközellátottsága igen rossz állapotba került.

A közelmúlt története

1990-ben Deák Ferenc nevét vette fel a gimnázium. A névválasztást Deák emberi és politikusi példája mellett az is indokolt, hogy a gimnázium elődje a Deák Ferenc Általános Iskola volt. 1988-ban vált az Önkormányzat az intézmény fenntartójává. 1992-ben részleges szerkezetváltás történt az iskolában, a négyévfolyamos képzés megtartása mellett beindult a hatosztályos képzés. A 90-es években tapasztalt demográfiai változások újabb váltást indítottak el: 1997-től közgazdasági szakközépiskolai képzéssel bővült az iskola kínálata. A 2007/2008. tanévben a nyelvi előkészítős szakközépiskolai évfolyam bevezetésével az iskola oktatási szerkezete megváltozott. Ettől az évtől már két szakirányon kínálunk szakközépiskolai képzést: közgazdasági és informatikai szakirányon. Az első nyelvi előkészítős (NYEK) osztály 2011/2012. tanévben fejezi be tanulmányait a 13. évfolyamon, és tesz érettségi vizsgát. Így a 2011/2012. tanévben 5 szakközépiskolai osztály tanul iskolánkban, az osztályok száma kilencre nőtt. Tanulói létszámunk a 2011/2012-es tanévben 238 fő.

 

„50 évesek vagyunk”

 

 View My Stats